Informacijski sistem za osnovne šole - Kadri in učenci

 

Program je namenjen obdelavi podatkov za  kadre in učence na osnovni šoli.

Na področju kadrov omogoča:

- vnos in popravljanje podatkov o delavcih,

- vnos in popravljanje mesečnih pregledov dela,

- vnos in pregled obremenitev pedagoških delavcev (kaj kdo uči),

- vnos in pregled polletnih in letnih realizacij programov dela,

- statistike kadrov,

- izpise kadrovskih seznamov,

- preglede doprinosov,

- vnašanje in pregledovanje poročil in zapisnikov,

- vnašanje in izpise nadomeščanj,

- vnos in pregled urnika po učiteljih, razredih in prostorih,

- vodenje delovodnika (tajništvo),

- vodenje potnih nalogov (tajništvo),

- izpise odločb za dopuste (tajništvo),

- vodenje evidence izobraževanj,

- osebne učiteljeve evidence dejavnosti za napredovanja,

- ocenjevanje zaposlenih z izpisi za napredovanja,

- kontrola prisotnosti.

 

Na področju učencev omogoča:

- vnos, popravljanje in pregled podatkov o učencih,

- kreiranje razredov,

- statistike učencev in oddelkov,

- vodenje elektronske redovalnice (opisne in številčne ocene),

- e-Dnevnik,

- dodeljevanje in preglede izbirnih predmetov,

- dodeljevanje in preglede nivojskih predmetov,

- izpis obvestil o uspehu,

- izpis končnih spričeval,

- izpis matičnih listov,

- statistike uspeha,

- vpis in pregledi pisnih preverjanj znanja,

- vnos in preglede izrečenih vzgojnih ukrepov,

- obdelava izostankov po mesecih z izračuni,

- statistike ocen, uspeha in realizacije ur,

- spiske učencev po različnih oblikah dela (DSP, ID, IP, OPB, JUV, nadarjeni, statusi)

- pregled prehrane učencev,

- pregled in udeležba na taborih in v šoli v naravi,

- obdelava NPZ,

- obdelava popravnih, predmetnih in razrednih izpitov,

- tiskanje pohval, priznanj in potrdil za interesne dejavnosti,

- vnose in izpise udeležbe in dosežkov na tekmovanjih iz znanja,

- vodenje evidence sodelovanja s starši,

- kreiranje letnega poročila,

- uvozi in izvozi podatkov o zaposlenih in učencih.

Spodaj je pregled menijskih struktur: